000091940010.jpg
000091940012.jpg
000091940033.jpg
000091940032.jpg
000091940029.jpg
000091940028.jpg
000091940036.jpg
000091940035.jpg
000091940026.jpg
000091940024.jpg
000091940023.jpg
000091940022.jpg
000091940020.jpg
000091940013.jpg
000091940019.jpg
000091940017.jpg
000091940014.jpg
000091940034.jpg
000091940025.jpg
000091960011.jpg
000091960008.jpg
000091960006.jpg

Penghu Cactus aug. 2018

Film shooting: Panasonic Mini. Proimage 100

with Riz & Wei. To Ellson

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon