D553DCC2-9FDA-480E-8BFB-9A85770759DF.jpg
E8895404-4E04-44F3-94F7-457CDF41104D.JPG
20190407_190504_0013.jpg
F39BBDB8-494E-4147-9FB1-30EF69714DCE.JPG
20190407_190504_0011.jpg
DB38A77B-5233-418C-85FE-00657E2A8F17.jpg
E2179CAB-56D2-4B47-8F6B-08090C7C2ED9.JPG
20190407_190504_0004.jpg
1CC4E8E8-C97C-46B8-B79C-9799C31E8AA9.jpg
193B16D7-42E5-460E-98B2-1B2DD14F092D.JPG
20190407_190504_0026.jpg
20190407_190504_0021.jpg

FLOWER-ME

model Jian Maru Tarepanda

makeup Riz Shih

photo Chang